Ekologisk hållbarhet

Tre-Mek prioriterar dagens och morgondagens miljöfrågor och vi både vill och måste skapa ett hållbart samhälle för nästkommande generationer. För oss är det därför av största vikt att bygga vår verksamhet efter kraven på hållbarhet. Detta ger förutom miljövinning också ekonomisk vinning för våra kunder, då vi försöker minimera användandet av resurser vid bl.a. bearbetning.

Våra fina produktionslokaler värms upp och kyls ner med hjälp av grundvattnet. Vi väljer bara el från förnyelsebara källor. Restprodukter vid tillverkning lämnas till återvinning. Vi väljer energieffektiva och hållbara produkter vid samtliga inköp. Vi har ett mycket aktivt arbete med kemikalierna där vi har ett aktivt utfasningsarbete där vi ständigt väljer bättre och miljövänligare produkter.

Vi ska alltid med god marginal uppfylla de lagar och förordningar som gäller och möta våra kunders förväntningar när det gäller miljökrav. Vi strävar efter att minska miljöbelastningen i hela vår verksamhet genom att effektivisera våra processer för anskaffning, lagerhantering, produktion och distribution, samt genom att hantera restprodukter och avfall med minsta möjliga resursförbrukning och miljöpåverkan.

Social Hållbarhet

Vår viktigaste resurs är våra medarbetare!!

Social Hållbarhet för oss på Tre-Mek är att alla människors rättigheter och behov säkerställs. Alla ska inkluderas, oavsett kön, etnicitet, religion, sexuell läggning eller ålder.

Vi arbetar med arbetsmiljöfrågorna kontinuerligt. Självklart allt som är lagstadgat med arbetsmiljö ronder, riskbedömningar, utbildningar men också med olika projekt som stärker både enskilda individer såväl som sammanhållningen och bygger vidare på vårt EVP (Employer Value Proposition)

Vi mäter med årliga undersökningar av samtliga medarbetares syn på företaget, sin situation, trivsel osv.

Vi försöker också tänka mycket nytt och har nyss (okt 2018) förnyat vårt sätt att arbeta med HR-frågor och har skräddarsytt en plattform som vi arbetar på och det är mycket nytt och spännande på gång framöver.

Ekonomisk Hållbarhet

Ekonomisk hållbarhet är en integrerad del av hållbarhet och innebär att använda, vårda och underhålla resurser (mänskliga och materiella) för att skapa långsiktigt hållbara värden genom bättre utnyttjande, återanvändning och återvinning av såväl förnyelsebara resurser som icke förnyelsebara resurser.

För oss handlar det om att Tre-Mek ska vara lönsamt, att investeringarna vi gör är hållbara, att vår framtida tillväxt inte medför negativa konsekvenser för den ekologiska eller sociala hållbarheten.