Miljö & Tre-Mek

Tre-Mek satsar på miljön och vill skapa ett hållbart samhälle för nästkommande generationer. För oss är det därför viktigt att bygga vår verksamhet efter kraven på hållbarhet. Detta ger förutom miljövinning också ekonomisk vinning för våra kunder, då vi försöker minimera användandet av resurser vid bl.a. bearbetning.

Restprodukter vid tillverkning lämnas till återvinning. Vi väljer energieffektiva produkter vid inköp såsom maskiner, datorer, skärmar, lampor mm. Vi har en egen miljöstation på företaget där vi sorterar avfall till återvinning, såsom tidningar, batterier, glas, kartonger, plast, lysrör mm. När det gäller emballage och packning så använder vi miljövänliga förpackningar och våra transporter gör vi med företagets två miljöbilar.

Miljöpolicy - Tre-Mek ska inom ramen för vad som är tekniskt och ekonomiskt möjligt bidra till ett ekologiskt hållbart samhälle.

Miljöhänsyn ska ses som en naturlig del i arbetet att tillhandahålla kundanpassade lösningar av metall och plastprodukter. Vi ska med god marginal uppfylla de lagar och förordningar som gäller och möta våra kunders förväntningar när det gäller miljökrav.

Vi ska sträva efter att minska miljöbelastningen i hela vår verksamhet genom att effektivisera våra processer för anskaffning, lagerhantering, produktion och distribution, samt genom att hantera restprodukter och avfall med minsta möjliga resursförbrukning och miljöpåverkan.

Vi ska sträva efter att ständigt förbättra vår miljö genom att öka kunskapen och höja medvetenheten om miljöfrågor hos alla på företaget.Miljömål 2012-2015
• Öka kunskapen och höja medvetenheten kring miljöfrågor inom företaget, genom att kontinuerligt diskutera och väga in miljöaspekter i våra arbetsuppgifter.
• Vi ska avfallssortera så långt det är möjligt och minska vårt avfall med 10% till 2015. Detta gäller osorterat avfall och avfall till förbränning.
• Påverka, ställa krav och samarbeta med andra företag, myndigheter och organisationer
• Vi ska ständigt hålla en pågående dialog med våra leverantörer angående miljöaspekter, krav och miljötänkande
• Minimera de negativa effekterna på miljön från våra transporter genom effektivisering och lämpliga val av transportmedel.